SE BILEĆA

Tehničke karakteristike

Glavne tehničke karakteristike SE Bileća su sljedeće:

  • Postrojenje za proizvodnju električne energije sa bifacijalnim fotonaponskim solarnim panelima izrađenim od ćelija monokristalnog silicijuma sa horizontalnim jednoosnim treking sistemom i string invertorima.
  • Instalisana snaga postrojenja: 60 MW
  • Procjenjena proizvodnja električne energije u prvoj godini rada (vjerovatnoća 75%): 103 GWh
  • Procjenjeno godišnje smanjenje električne energije usled degradacije panela: 0.5%
  • Priključak na prijenosni sistem BiH preko 110 kV dalekovoda, dužine oko 3 km